dehaze

קרית ספר

הבהרות לגבי מילוי טופס הפניה אל הממונה:

 

  1. הגשת הפניה אל הממונה הכוללת את בקשת ההחזר תתבצע בכתב על גבי טופס ייעודי.
  2. את הפניה ניתן להמציא לממונה לכתובת משרדו של הממונה ברחוב דוד המלך 19, ירושלים, במשרד קרמר-שפירא-שניידר באמצעות הדואר או במסירה אישית או עם שליח בשעות הפעילות של המשרד: בימים א-ה’ בשבוע בין השעות 08:30 – 19:00, למעט בימי חג ומועד. כמו כן, ניתן להמציא את הפניה ונספחיה לפקס’ מס’:
    02-6255493 או בדואר אלקטרוני לתיבת דואר ייעודית שפרטיה הינם: KIRYATSEFER@KSSLAW.CO.IL
  3. את הפניה לממונה יש להגיש עד 21.10.2018 – יב’ בחשון תשע”ט.
  4. הפנייה לממונה תכלול את פרטי הפונה שיכללו את שמו העדכני, ומספר הזיהוי שלו; בפניה תצוין כתובת עדכנית ומספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני (ככל שקיימת) באמצעותם ניתן ליצור קשר עם הפונה.
  5. לפניה יצורף צילום של תעודת הזהות שלו או במקרה בו הפונה אינו אזרח ישראלי, צילום דרכון או מסמך זיהוי אחר. ככל שחל שינוי בפרטי הפונה בין המועד בו ביצע את התשלום עבור השירותים לבין פרטיו כיום, עליו לצרף צילום מתעודת זהות/דרכון קודם הכולל את פרטי הזיהוי הקודמים בתקופה ממועד ביצוע התשלום עבור השירותים, ועד היום.
  6. ככל שהפניה תבוצע באמצעות עו”ד, יצורף לפניה יפוי כח המסמיך את עורך הדין לטפל בביצוע ההחזר בשמו של הפונה, חתום על ידי הפונה ומאומת על ידי עו”ד.
  7. ככל שהחשבונית/הקבלה הוצאו על שם גורם אחר מהפונה, או על שם גורמים נוספים (כגון בן זוג) יש לציין את הקשר בין הפונה לבין הגורם שעל שמו הונפקה החשבונית, ולהמציא הסכמה מצד הגורם לו הונפקה החשבונית לביצוע ההחזר לפונה.
  8. על כל פונה לפרט בפנייתו פרטי חשבון בנק לצורך ביצוע ההחזר ככל שייקבע כי הוא זכאי להחזר, בלוויית אישור מהבנק בו מתנהל החשבון בדבר פרטי החשבון וכי הוא בעלים בחשבון או לחילופין צילום של שיק מהחשבון שאליו מבקש הפונה כי יבוצע ההחזר.

פניה זו מופנית לגברים ולנשים כאחד.